Θυγατρικές Εταιρείες

Οι δραστηριότητες της ΑΝΑΜΕΤ αναπτύσσονται περαιτέρω στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές συμμετέχουν ενεργά στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης.

 

Η ΒΙΑΝΑΤΤ ιδρύθηκε το 2007 και το 2010 εξαγοράστηκε κατά 100% από την ΑΝΑΜΕΤ. Ειδικεύεται στην απορρύπανση και επεξεργασία Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ, Θέση Αγ. Γεώργιος
19300 Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ: +30 210 5596010-12
Fax: +30 210 5596013
contact@bianatt.gr

 

 

 

Η Inos Balkan ιδρύθηκε το 1951. Το Δεκέμβριο του 2006 η ΑΝΑΜΕΤ απέκτησε το σύνολο των μετοχών της.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη συλλογή, επεξεργασία και εμπορία σκραπ μετάλλων, σιδηρούχων και μη, καθώς και λοιπών ειδών σκραπ. Σήμερα η Inos Balkan διαθέτει εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας σε πέντε πόλεις της Σερβίας.

INOS BALKAN DOO
Mirka Obradovica bb
1400 Valjevo, Serbia
Τηλ: +381 14 221 560
Fax: +381 12 221 877 
contact@inosbalkan.com

 

 

 

Η Novometal ιδρύθηκε το 2009. Δραστηριοποιείται στην εμπορία μη σιδηρούχων μετάλλων σκραπ.

NOVOMETAL DOO
Blvd. Kuzman Josifovski Pitu 28, Suite 24 (mezzanine)
MK 1000 Skopje, NORTH MACEDONIA
Τηλ: +389 (0) 2 520 4125
Fax: +389 (0) 2 246 7995
contact@novometal.mk